Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

 

zawód:

murarz- tynkarz

I. Informacje ogólne:

Czas trwania nauki: 3 lata
Język obcy: niemiecki

II. Informacje dotyczące zawodu:

W naszej szkole nauczysz się:
• czytania dokumentacji technicznej,
• tyczenia fundamentów i ścian, kominów i innych elementów budynku, wykonywanych techniką murarską,
• przygotowania zapraw murarskich,
• obsługiwania maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich,
• wykonywania z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości,
• wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnym,
• wykonywanie łuków i sklepienia,
• sporządzania prostych rysunków roboczych często potrzebnych na placu budowy,
• pracy w zespole.

III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość
zdobycia następującej kwalifikacji:

BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Pozytywne zdanie kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu murarza - tynkarza.
Dyplom wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.18 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa
po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

IV. Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych
będziesz mógł pracować na przykład w:
• firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
• handlu materiałami budowlanymi,
• lub prowadzić własną firmę o profilu budowlanym.

V. Informacje dodatkowe:

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość
zdobycia dodatkowych kwalifikacji, np.:
• kurs obsługi wózków widłowych,
• z zakresu nowoczesnych technologii wykończenia wnętrz Knauff.