Dla rodziców

Terminarz wywiadówek i konsultacji 2017 / 18

  1 - 20.09 - godz.17.00 Spotkanie z wychowawcą klasy  
  2 - 18.10 - godz. 16.30-17.30 Konsultacje ind. dla rodziców  
  3 - 14.11 - godz. 17.00 Wywiadówka dla klas IV T, konsultacje dla klas I-III  
  4 - 19.12 - godz. 17.00 Wywiadówka semestralna dla klas maturalnych oraz śródsemestralna dla pozostałych klas- /informacja o zagrożeniach w klasach I-III T i ZSZ/  
  5 - 10.01 - godz. 17.00 Wywiadówka semestralna dla klas niematuralnych i śródsemestralna dla klas maturalnych  
  6 - 22.03 - godz. 17.00 Wywiadówka śródsemestralna, /informacja o zagrożeniach w klasach maturalnych/  
 

7 - 17.05 - godz. 17.00

Wywiadówka, informacja o zagrożeniach

 

Klasyfikacja

semestr I

 

Powiadomienie ucznia, rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem na I semestr.


Wystawienie ocen semestralnych.

 


klasy maturalne - do 14.11
pozostałe klasy - do 19.12


klasy maturalne - do 15.12
pozostałe klasy - do 05.01

 
     

semestr II

 

Powiadomienie ucznia, rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem na koniec roku.

Wystawienie ocen końcoworocznych.

 


klasy maturalne - do 22.03
pozostałe klasy - do 17.05


klasy maturalne - do 20.04
pozostałe klasy - do 15.06

 

Systemy stypendialne

 

Aktualne informacje dotyczące pomocy materialnej dla ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej odnajdziesz na stronach:

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY.

Stypendia motywacyjne dla uczniów.

 
 

 

 

 

Opłaty w roku szkolnym 2017 / 18

 


- ubezpieczenie - 42

- identyfikator z paskiem magnetycznym - 10 zł

- fundusz rady rodziców - 40


 
Wpłacone przez Państwa pieniądze w całości wracają do młodzieży, między innymi w formie: nagród indywidualnych i klasowych w konkursach, uroczystościach szkolnych - Liga Klas, Mikołajki, Andrzejki, Dzień Dziecka itp, dofinansowań do wycieczek, zaliczki na bal studniówkowy, środki te stwarzają możliwość polepszenia, urozmaicenia oraz umilenia wielogodzinnego pobytu w szkole.


Konto Rady Rodziców

 

NORDEA BANK SA

84 1440 1156 0000 0000 1518 1427

 

Usprawiedliwianie nieobecności – wyciąg

Frekwencja na zajęciach lekcyjnych jest głównym kryterium
przy ustalaniu oceny z zachowania
(§ 33 pkt. 11- Statut Szkoły).

• Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności ucznia jest zaświadczenie lekarskie. Honorowane są także pisemne oświadczenia rodziców (do 5 usprawiedliwień w semestrze). Usprawiedliwienie powinno być dostarczone przez ucznia bezpośrednio po przyjściu do szkoły - w ciągu trzech dni (§ 43 pkt. 1, lit. o- Statut Szkoły). W przypadku pracownika młodocianego /murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych/ - usprawiedliwienie nieobecności tylko na podstawie L-4, poświadczeń z różnych instytucji, np. sądu, wojska.

• W przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności ucznia lub w innych przypadkach nagminnego opuszczenia lekcji rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę klasy (telefonicznie lub osobiście).

Uwaga! Uczeń może być skreślony z listy uczniów, gdy jest niesklasyfikowany z przyczyn nieobecności nieusprawiedliwionych (§ 45 pkt.4. lit. i)

Uczeń nie może samowolnie opuszczać budynku szkoły.

Zwolnienie z zajęć ucznia niedysponowanego pozostawia się do decyzji wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności zastąpić go mogą: pedagog, psycholog lub dyrekcja.