O nas ...

    

____Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu istnieje już ponad 40 lat.
W tym okresie "Budowlanka z Grabiszyńskiej", bo tak o nas mówią, stworzyła swoją ciekawą historię i wypracowała wiele tradycji.
Młodzież podejmująca u nas naukę może liczyć, między innymi, na solidne przygotowanie
w zakresie rysunku odręcznego i technicznego, geometrii wykreślnej jak również na poznanie nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnym budownictwie .
Rzetelna wiedza i szereg umiejętności zdobywanych przez naszych absolwentów, zapewniają im możliwości podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach na kierunkach budowlano-architektonicznych, a tym samym bardzo dobry start w dorosłe życie.
Ponadto w tej szkole nauczyciele z pewnością właściwie pełnią swoja rolę gdyż pamiętają o tym,
że trzeba być przyjacielem młodych ludzi i umieć rozbudzać i zaspokajać ciekawość intelektualną.

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH dużo uwagi poświęca się działaniom
opiekuńczo - wychowawczym takim jak:

• Wspieranie rozwoju indywidualnego ucznia:
o poznanie młodzieży jej potrzeb, problemów, zainteresowań, uzdolnień poprzez rozmowy
__indywidualne, ankiety, stałą obserwację działań i zachowań,
o odkrywanie możliwości ucznia - predyspozycji, talentów (bogata oferta konkursów zawodów,
__imprez wewnątrz i poza szkolnych),
o organizacja zajęć integracyjno - adaptacyjnych w formie warsztatów z udziałem wychowawcy
__i pedagoga,
o wprowadzenie okresu ochronnego dla młodzieży (diagnozowanie wiedzy bez wystawiania ocen
__
niedostatecznych, zachęcanie do wyrównania braków, organizowanie pomocy najsłabszym),
o pomoc w samopoznaniu, samoocenie, w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych
__i radzeniu sobie ze stresem poprzez udział młodzieży w cyklicznych zajęciach warsztatowych,
o organizowanie dla młodzieży wspólnych wyjść klasowych do miejsc kultury
__(kino, teatr, filharmonia),
o obejmowanie opieką indywidualną uczniów zagrożonych nałogami, społecznie
__nieprzystosowanych, mających szkolne niepowodzenia.

• Wdrażanie do samorządności:
o rozwijanie takich postaw i zachowań które pozwolą młodemu człowiekowi funkcjonować w grupie,
o kształtowanie umiejętności słuchania, komunikowania się,
o rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
o wpajanie postaw altruistycznych,
o uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji,
o wyłącznie młodzieży w większym stopniu do samorządowego kierowania życiem szkoły
__( gazetka szkolna, wycieczki szkoleniowe SU).

• Wychowanie prozdrowotne - promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie profilaktyki uzależnień:
o prowadzenie edukacji zdrowotnej w formie pogadanek, prelekcji, warsztatów dla uczniów i rodziców
__na temat zagrożeń zdrowotnych, uzależnień (zajęcia prowadzone przez przeszkolonych
__odpowiednio pracowników szkoły oraz przez osoby z zewnątrz: Sanepid, Wydział Zdrowia itp.),
o promowanie zdrowego stylu życia poprzez akcje plakatowe, wystawki, konkursy,
o propagowanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez propagowanie turystyki, zajęć
__rekreacyjnych, sportowych,
o udzielanie fachowego doradztwa w zakresie profilaktyki i uzależnień kierowanie do ośrodków
__socjoterapeutycznych i poradni specjalistycznych

Działalność opiekuńczo - wychowawcza przynosi widoczne efekty - uczniowie odnoszą sukcesy w kolejnych edycjach konkursu "8 Wspaniałych", jako wolontariusze uczestniczą w "Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy", chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych.

W szkole istnieje również wewnętrzny system warunkujący bezpieczeństwo osobom znajdującym się na terenie szkoły:
• Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są nosić identyfikatory pełniące rolę karty
__magnetycznej oraz karty bibliotecznej.
• Osoby wchodzące z zewnątrz odnotowywane są w "zeszycie wejść" i otrzymują identyfikatory.
• Pełnione są dyżury przez nauczycieli i uczniów.
• W czasie przerw szkoła jest zamknięta. Uczniowie przebywaj ą na terenie placówki
__(w budynku lub na boisku szkolnym).
• W szkole zatrudnieni są pedagog i psycholog szkolny oraz pielęgniarka.
• Na pierwszym zebraniu we wrześniu, rodzice otrzymuj ą odpowiednią wiedzę oraz materiały
__dotyczące możliwości przeciwdziałania narkomanii i adresy instytucji udzielających stosownej
__
pomocy.

Prowadzimy również ciekawe zajęcia pozalekcyjne:
• SKS: piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna, tenis stołowy oraz zajęcia rekreacyjne
_prowadzone w 2 salach gimnastycznych i siłowni
• Klub Turystyczno Krajoznawczy: wyjazdysobotnie i sobotnio-niedzielne w góry
• Koło Komputerowe: 2 sale komputerowe z dostępem do internetu
• Grupowe wyjścia do kina,
teatru i filharmonii
• Koła przedmiotowe (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, reklama, projektowanie wnętrz)
• Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody