Kierunki naboru na rok szkolny 2017/18 w ZSB we Wrocławiu


Drodzy Gimnazjaliści !

       Witam Was serdecznie w Zespole Szkół Budowlanych, który wkrótce może stać się Waszą szkołą, jeśli zdecydujecie się podjąć naukę w technikum lub szkole zawodowej.

       Tradycyjnie od ponad 40 lat swego istnienia jesteśmy wiodącą szkołą w branży budowlano- geodezyjnej. Możecie u nas liczyć na zdobycie solidnych kwalifikacji zawodowych oraz wielu certyfikatów. Dzięki nim nasi absolwenci są cenionymi fachowcami na rynku pracy.

       Prestiż, jakim cieszy się nasza szkoła, budują uczniowie. Często zostają absolwentami wyższych uczelni osiągającymi sukcesy w życiu zawodowym. Naszą dumą jest także wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego. A to jedyna droga, by dostać się na wymarzony kierunek studiów.

       Nauka w „Budowlance” to odkrywanie i rozwijanie uczniowskich talentów. Tu, oprócz nauki, każdy może realizować swe pasje- włączając się w działalność Samorządu Szkolnego, redagując gazetkę szkolną, uczestnicząc w zajęciach sportowych, dziennikarskich, projektowania wnętrz, udzielania pierwszej pomocy i wielu kół przedmiotowych.

       Nowoczesność w szkole to dobrze wyposażone gabinety i pracownie odpowiadające wymaganiom współczesnej dydaktyki i techniki. Pod tym względem możemy konkurować z najlepszymi szkołami we Wrocławiu.

      Bezpieczeństwu służy zainstalowany monitoring w szkole oraz magnetyczne identyfikatory.

Cieszymy się opinią szkoły przyjaznej dla ucznia. A w takich warunkach chętnie zdobywa się wiedzę. Przekonajcie się o tym, podejmując naukę w naszej szkole.

Serdecznie zapraszam.      

      Tam, gdzie się buduje i remontuje, jest praca.

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych      
Grzegorz Łazorczyk      

Typ szkoły

Zawód

System kształcenia

Podbudowa

Okres nauki

Technikum
Technik budownictwa
1 klasa
Dzienny

Gimnazjum

4 lata
Technik budownictwa
(specjalizacja: budownictwo ekologiczne - dodatkowo 1 godzina w drugiej klasie)
1 klasa
Technik geodeta
1 klasa
Technik geodeta
(specjalizacja: geodezja i topografia wojskowa)
1 klasa
Technik renowacji elementów architektury
1 klasa

Szkoła Branżowa

Od 1 września 2017r

Nowość !

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie - 0,5 kl.
3 lata
Murarz - tynkarz
0,5 klasyPrzedmioty rozszerzone i języki obce

L. P.

Zawód w Technikum nr 11

Przedmioty rozszerzone

1
Technik budownictwa - 1 klasa
matematyka, fizyka
2
Technik budownictwa - 1 klasa
(specjalizacja: budownictwo ekologiczne)

matematyka, geografia
3
Technik geodeta - 1 klasa
informatyka, geografia
4
Technik geodeta- 1 klasa
(specjalizacja: geodezja i topografia wojskowa)
informatyka, geografia
5
Technik renowacji elementów architektury
informatyka, chemia

Języki obce: we wszystkich klasach Technikum nr 11 - dwa języki: angielski i niemiecki

Zarządzenie Nr 6/2017 Dolnośląskiego Szczegółowe zasady rekrutacji do ZSBPracownik młodociany ZSB Terminy postępowania rekrutacyjnego
Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 roku . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Pracownik młodociany ZSB
Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminu rekrutacji

Kryteria przyjęć do klas pierwszych Technikum Nr 11
oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4
w Zespole Szkół Budowlanych na nowy rok szkolny

Szczegółowe zasady rekrutacji do ZSB.Szczegółowe zasady rekrutacji do ZSBPracownik młodociany ZSB Co powinien wiedzieć pracownik młodociany.

Pracownik młodociany ZSB . .
Przychodnie medycyny pracy . .

Pracownik młodociany ZSB. .
Bursy szkolne
.

Zasady rekrutacji wprowadzono zarządzeniem dyrektora z dnia 26.02.2016r

 

I. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

II. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt.

- 100 pkt. – za egzamin gimnazjalny,
- . 72 pkt. – za świadectwo,
- . 28 pkt. – za osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

III. Punkty można uzyskać za:

. Technikum Nr 11

. 1. oceny z następujących zajęć edukacyjnych
umieszczone na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
. • język polski
. • język obcy
. • matematyka
. • informatyka

. Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

. 1. oceny z następujących zajęć edukacyjnych
umieszczone na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
. • język polski
. • język obcy
. • matematyka
. • informatyka

. Wg następującej skali:

. - celujący – 18 pkt.
. - bardzo dobry – 17 pkt.
. - dobry – 14 pkt.
. - dostateczny – 8 pkt.
. - dopuszczający – 2 pkt.


2. Osiągnięcia kandydata na świadectwie ukończenia gimnazjum:

. a) ukończone gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
. b) osiągnięcia w konkursach – max 18 pkt.
. c) inne osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej – max 3 pkt.

. KONKURSY:
. 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień :
. . a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
. . b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
. . c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
. 2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy i art. 32a ust. 4 :
. . a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
. . b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
. . c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
. 3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :
. . a. dwóch i więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
. . b. dwóch i więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
. . c. dwóch i więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
. . d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
. . e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
. . f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
. 4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem , o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy :
. . a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
. . b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
. . c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
. . d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
. . e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
. . f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

. 5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu :
. . a. międzynarodowym – 4 pkt.
. . b. krajowym – 3 pkt.
. . c. wojewódzkim – 2 pkt.
. . d. powiatowym – 1 pkt.

. 6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 pkt.

. c) inne osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu np. :

. - działalność charytatywna w środowisku,
. - działalność w organizacjach ekologicznych,
. - działalność w samorządzie szkolnym,
. - redakcja gazetki szkolnej,
. - stała działalność szkolna lub pozaszkolna,
. - twórca i redaktor strony internetowej,
. - praca w wolontariacie,
. - udział w konkursach i zawodach szkolnych i pozaszkolnych.

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego.

IV. O przyjęciu do klas pierwszych Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia po spełnieniu w/ w warunków będzie decydowała suma punktów uzyskanych przez kandydata.
V. Kandydat w szkole I wyboru w wyznaczonym terminie składa wniosek wraz z załącznikami określonymi w Ogólnych Zasadach Rekrutacji do Szkół Ponadgimnazjalnych, w tym zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
VI. W II naborze rozpatrywane będą podania kandydatów, którzy uzyskali na zakończenie nauki w gimnazjum ocenę z zachowania co najmniej poprawną.