Misja Zespołu Szkół Budowlanych

    

____Misją Zespołu Szkół Budowlanych jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla budownictwa. Wyposażamy młodych ludzi w rzetelną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im stać się bardzo dobrymi specjalistami w zawodach branży budowlano - geodezyjnej, poszukiwanymi
w całym kraju, Europie i na świecie.

Dążymy do tego aby absolwent Zespołu Szkół Budowlanych poruszał się bardzo swobodnie i pewnie w obszarze nowoczesnych technik i technologii budowlanych, technologii informatycznych a także rozwinął umiejętności językowe oraz interpersonalne w takim stopniu, aby rynek pracy stał przed nim otworem a nawet o niego zabiegał.

Oprócz bardzo dobrego przygotowania zawodowego nasza szkoła zapewnia uzyskanie kompetencji koniecznych do podjęcia dalszego kształcenia na wyższych poziomach edukacyjnych zarówno
w kraju, jak i poza jego granicami.

Ponadto Zespół Szkół Budowlanych upatruje swoją misję także w tworzeniu swoim uczniom
i wychowankom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w bezpiecznym
i przyjaznym środowisku. Promujemy rozwój indywidualności twórczych, samodzielności myślenia
i sprawności działania.

W Naszej Szkole uczniowie stają się świadomymi Obywatelami, Polakami, Europejczykami, osiągają w niej taką wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym mogą iść przez życie pewnie i zawsze z podniesioną głową. Działamy dla dobra publicznego, dla twórczego rozwoju osobowości jednostki, grupy a także dla szerszych społeczności. Budujemy środowisko pełne zrozumienia, szacunku
i współpracy, w którym członkowie społeczności szkolnej wzajemnie się wspierają.

Wpajamy naszym wychowankom system wartości etycznych i moralnych. Przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym. Budzimy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno.